เครื่องมืออัตราแลกเปลี่ยน |

ตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นราคากลางตลาดสดที่ไม่สามารถใช้ได้กับผู้บริโภคและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น